นางสาวญาณี ทำบุญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายธนกาญจน์ สำเภาลอย
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง