นายเชิดชัย ทิพยวารีวงศ์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวศิริมนัส เดชเจริญ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ