นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสิทธิชัย อินชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสุรชัย เรือนสติ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายนิมิต รัศมี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี