นางสาวพัชรินทร์ ปัญญา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายสาคร ปัญญาจักร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

น.ส.ขวัญฤทัย เจริญปิยะวิวัฒน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายทวีศักดิ์ แก้วประดับ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายธนกาญจน์ สำเภาลอย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายมานิต ช่วยงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายจิรวัฒน์ หล่อสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายสุภชาติ จงไกรจักร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางสาววนัสฌา เฉลิมพิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายธันรัตน์ บุญทวี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายฤทธิ์ธิธรรม เจียมพิศุทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายวัชรากร พะนอจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางวาริศา ขวัญตน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายภานุวัฒน์ กันทะวงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายทวีรักษ์ จันที
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางสาวพรวิมล นันต๊ะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายอาทิตย์ ศรีสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางสาวนฤมล วงร้อย
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายพิวัธกาญจน์ เหมืองคำ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายณัฐดนัย บุญรักษา
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางสาวกานติภัฎ จันต๊ะสน
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางสาวปริมจิรา โกฎิคำ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง