นางสาวยศยา ศรีคำดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายขนิษฐ สิทธิยศ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ฝั้นปันวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายอนุสรณ์ อินต๊ะแสน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายทศพล ทิพย์วงค์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายอภินันท์ ปันบัว
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายนพดล วังมณี
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวเมธินี สายวงค์ปัญญา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายไพศาล จันทร์ไชย
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวพรวิมล นันต๊ะ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสมชาย ใจกันทะ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายพิราม ภารังกูล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายประสงค์ วงศ์แก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายอภิชาติ แก้วประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายธนโชติ ศิริธนวัต
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสุนทร ศรีวิกะ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายภูษิต บุญญฐี
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายไชยวัฒน์ มณีจอม
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายเชิดชัย ทิพยวารีวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายมนูญ แสนถา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายกิติพงษ์ พงษ์จำปา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี