ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
219

• หญิง
88

รวม
310


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
10

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
114

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
7

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
105


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
26

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
30

• แผนกวิชาพื้นฐานและพลานามัย
2

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
10

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
10

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
9

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
29

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
16

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4

• แผนกวิชาวิทยาศาสตร์
4

• แผนกวิชาคณิตศาสตร์
4

• แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
10

• แผนกวิชาสังคมศึกษา
3

• แผนกวิชาภาษาไทย
3

• แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
6

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
2

• แผนกเทคนิคกายอุปกรณ์
9

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
32

• แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์
11

• แผนกวิชาธุรกิจการบินและการจัดการโลจิสติกส์ฯ
4

• งานบริหารงานทั่วไป
49

• งานเอกสารการพิมพ์
2

• งานทะเบียน
8

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานการเงิน
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานหลักสูตรพิเศษ
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
18

• งานประชาสัมพันธ์
9

• งานครูที่ปรึกษา
22

• งานการบัญชี
3

• งานพัสดุ
19

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
5

• งานอาคารสถานที่
16

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
22

• งานวัดผลและประเมินผล
16

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
13

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
17

• งานบุคลากร
4

• งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
37

• งานปกครอง
28

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานความร่วมมือ
11

• งานกิจกรรมลูกเสือ (หน่วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)
7

• งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานกิจกรรม อ.ช.ท. (หน่วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)
1

• งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
2

• งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
1

• ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์
1

• งานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
2

• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสถานศึกษา
10

• ชมรมผู้ปกครองและครู
1

• ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
18

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
5

• งานบริหารงานทั่วไป
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการนายสมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายชรันต์ยุทธ์ บุญยง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายธีรวุธ ยะอูป
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนายเชิดชัย ทิพยวารีวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
หัวหน้างาน งานเอกสารการพิมพ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวญาณี ทำบุญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษนายพิราม ภารังกูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคกายอุปกรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวชมนาด พรมมิจิตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
บุคลากร/อาจารย์ผู้สอน ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวขวัญดารินทร์ จิตหาญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากร/อาจารย์ผู้สอน ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมนึก มายัง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ครู ชำนาญการนายเอกสิษฐ์ นันติ
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคกายอุปกรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสถานศึกษา
ครู ชำนาญการนายวิทยา สุภาอินทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนายสุรปัญญ์ จันทร์สวัสดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ครูนายนพดล วังมณี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ครูผู้ช่วยนายสุพจน์ สุดสวาท
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนายราชันย์ พรมแก้วงาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ครูนายธณิตพงษ์ สุภาชาติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
บุคลากร/อาจารย์ผู้สอน ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีนางสาววาทินี เชิดชูสกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจการบินและการจัดการโลจิสติกส์ฯ
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างานนายอภิชาติ แก้วประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายนพดล ภูเขา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายสาคร ปัญญาจักร์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการนายมานพ แก้วมณีกรณ์
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุนายชาญชัย ใบโพธิ์
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงินนายนิติกร อ่อนนาง
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ครู ชำนาญการนายหงษ์คำ อินใจ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการนายกรณ์ภณนนท์ พลรังสิวงศ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
บุคลากร/อาจารย์ผู้สอน ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ครู ชำนาญการนายวิระหาร ท้าวคำมา
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
บุคลากร/อาจารย์ผู้สอน ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ครู ชำนาญการนางภุมรี กำมะหยี่
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
บุคลากร/อาจารย์ผู้สอน ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ครู ชำนาญการนายสืบสกุล วรวัฒนเมธี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสถานศึกษา
ครู ชำนาญการนายชัยวัฒน์ พอพิน
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครู ชำนาญการนายวชิรวิชญ์ สุภา
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายประสงค์ วงศ์แก้ว
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนางสาวปรียานุช คำเย็น
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูนายประภัทร์ ขัติยะ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูว่าที่ร้อยตรีนิพล ลีพัฒนากุล
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสถานศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ครูนายสิรพงศ์ ภาณุพงศ์กวินภพ
หัวหน้างาน งานกิจกรรม อ.ช.ท. (หน่วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษานางสาวมนัสติยา เจ้าดูรี
หัวหน้างาน งานการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาไทย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
บุคลากร/อาจารย์ผู้สอน ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ครู ชำนาญการนายสุกฤษฏิ์พล โชติอรรฐพล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์
ครู ชำนาญการนายรณกร วิกรรัตน์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมลูกเสือ (หน่วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวศิริมนัส เดชเจริญ
หัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสถานศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมลูกเสือ (หน่วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายอนุชาติ รังสิยานนท์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากร/อาจารย์ผู้สอน ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนายวัชเรนท์ ตัวสะอาด
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาไทย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนายสิราม ถามดี
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นางสาววรรณา สาริขิต
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ครูประจำ แผนกวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ว่าที่ร.ต.อมรินทร์ เลขะวณิชย์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูชนนิกานต์ จริตงาม
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาธุรกิจการบินและการจัดการโลจิสติกส์ฯ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำนายสุพรรณ แก้วฝั้น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนางประณัตกานต์ ลังการ์พินธุ์
ครูประจำ แผนกวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
บุคลากร/อาจารย์ผู้สอน ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ครู ชำนาญการพิเศษนายกิติพงษ์ พงษ์จำปา
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายจรัษพงษ์ ลังการ์พินธุ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายธวัชชัย คุณสารวนิช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการนายสุรชัย เรือนสติ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนายชาญศักดิ์ ชนันชนะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ครู ชำนาญการนายสาทร พึ่งพุ่มแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายพงษ์พันธ์ ใบสุขันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครู ชำนาญการนายพิษณุ เล็กศิริ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการพิเศษนางธมลวรรณ ปรมาธิกุล
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
บุคลากร/อาจารย์ผู้สอน ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ครู ชำนาญการนายทวีศักดิ์ แก้วประดับ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวพิมพ์ชนก มรุธานินทร์
ครูประจำ แผนกวิชาสังคมศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
บุคลากร/อาจารย์ผู้สอน ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ครู ชำนาญการนางสาวพัชรินทร์ ปัญญา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการนายนรินทร์ ศรีธิการ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์
บุคลากร/อาจารย์ผู้สอน ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ครู ชำนาญการพิเศษนายอินชัย จันทะกี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครู ชำนาญการพิเศษนายพงษกร ศรีมณี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการพิเศษนางรัตน์ติยา ศรีมณี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายนพดล กำมะหยี่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุทธิรักษ์ โกช่วย
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาไทย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายจิรวัฒน์ หล่อสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการนายอภิสิทธิ์ แสนยากุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
บุคลากร/อาจารย์ผู้สอน ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ครู ชำนาญการนางกนกพร จันทรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายขนิษฐ สิทธิยศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนายนาวิน จักขุเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนายศรพงษ์ เรือนสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายชีวิน สุพรรณพยัค
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนางสาวภรณ์พิมล บุญเสริม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการนายจตุรงค์ คำกันทา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายธฤต ไชยมงคล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการนายธีระวัฒน์ จันทรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายสุรเดช ศิริ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูนายวทัญญู ห้าวหาญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูนางสาวสุณิสา ทวีสุข
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูนายดนัย ชาวคำเขต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสถานศึกษา
ครูนายสุภชาติ จงไกรจักร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ครูนายกฤษณะ มีสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากร/อาจารย์ผู้สอน ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนายเอกพงษ์ ลืมนัด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครู ชำนาญการนางสาวสิริเรศ จักร์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายวัชระ พงษ์รอด
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูนายจักรวี สมศักดิ์ตระกูล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายอิทธิเชษฐ์ แท่นธัญลักษณ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายจำลอง สิงห์คำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายดวงจันทร์ วงศ์ษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูน.ส.ขวัญฤทัย เจริญปิยะวิวัฒน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ครูนายขจรศักดิ์ ศิริสุภา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูผู้ช่วยนางวรฑา ไชยาวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายอุกฤษฎ์ สิงห์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนายคณิน ปงจันตา
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูนายสุรเชษฐ์ สุวรรณศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
ครูผู้ช่วยนางสาวเกศรินทร์ รู้ฉลาด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวพัทธ์ธีรา เพ็ชรพิจิตร
ครูประจำ แผนกวิชาสังคมศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครูนายนาวี ศรีอ้าย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครู ชำนาญการพิเศษว่าที่ ร.ต.สุรชัย คำก้อน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายยงยุทธ สมกระสิบ
ครูประจำ แผนกวิชาพื้นฐานและพลานามัย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้างนายมงคล จันโทภาส
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูนายกิตติเดช หล้าหนัก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายฤทธิ์ธิธรรม เจียมพิศุทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมลูกเสือ (หน่วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)นายอานนท์ ยงยศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพื้นฐานและพลานามัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูนายตรีศิลป์ ครินชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนพ.พิรุณ คำอุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคกายอุปกรณ์รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคกายอุปกรณ์นพ.วิรัช พันธ์พานิช
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคกายอุปกรณ์นางสาวนันทนา กลัดเกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคกายอุปกรณ์นายเสมอขวัญ ตันติกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์นางสาวเกยูร จิตตางกูร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์
บุคลากร/อาจารย์ผู้สอน ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีนางศรัญญา กิจเจริญสิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์นายสมนึก พิลา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์นายสมพงษ์ บุญแลน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์นายณภาคม ศรีคช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์นายภานุพงศ์ จุมปา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์ร.อ.นพ.มล.พุฒิพงศ์ เทวกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคกายอุปกรณ์นายวัชรากร พะนอจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสถานศึกษานพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคกายอุปกรณ์นายอาทิตย์ ศรีสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายธนโชติ ศิริธนวัต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมลูกเสือ (หน่วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)
ครูว่าที่ ร.ต.ประพันธ์ นันตัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษานายณรงค์ฤทธิ์ สมจิตต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวพรวิมล นันต๊ะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนายอนุสรณ์ อินต๊ะแสน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมลูกเสือ (หน่วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)นายอัสนี บรรจงปรุง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายภานุวัฒน์ กันทะวงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายโกศล อินทรประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคกายอุปกรณ์นายอภินันท์ ปันบัว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษานางสาวสายฝน สฤษดิกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายธันรัตน์ บุญทวี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาว่าที่ ร.ต.กฤษฎินทร์ สีแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษานางสาววนัสฌา เฉลิมพิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายณัฐดนัย บุญรักษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายพิพัฒน์ ชุมแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษานายพงษ์สิทธิ์ วังใจชิด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายฐิติมนัส เดชเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอนุชิต สร้างสกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์นายไกรลาศ ดอนชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์นายสมศักดิ์ แข็งแรง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์นายรัฐพล ศรีวิชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าน.ส.ณัฐพร กอนแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาวิทยาศาสตร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.ณัฐวรรณ กลิ่นเดช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคณิตศาสตร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.กิตติญา โถเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวกรวิกา ฟาบรีซี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ณัฐวุฒิ เตจ๊ะเสาร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าโชคทวี เศรษฐกิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าณัฐนนท์ สมภารจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายบวร วรรณเรือน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายศิริธัญ ไชยวันนะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ลูกจ้างอัตราจ้างนางนรีย์กาญจน์ เทพรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางจันทร์ทิพย์ ฉันทะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายรุ่งเรือง ไคร้เงิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายเอกพงศ์ ศักดิ์โสภิณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานเอกสารการพิมพ์
เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์นางธนัชพร ทราบเขียว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายวิษณุ กันจินะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนายบุญรัตน์ เตวิยะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวศิริวิมล คำนันยา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)นางราตรี โกช่วย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวดวงใจ เจริญสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชีนางสาวจุฬารัตน์ ยะกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายธนวัฒน์ บานชื่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางวิชชุตา สุพรรณพยัค
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวศิรินันท์ แซ่โซ้ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวเสาวลักษณ์ ใคร้โท้ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวปีญา แก้วเขียว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนายประสิทธิ์ ฉันทะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวทวีพร ภูครึง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางศรีสมร พนาบุญเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางอ้อยใจ ศรีดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางเกษชฎาพร ก๋องปัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวฉัตรฑริกา วิโยค
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวอรญาพัชร์ ภัทรวงศ์เสถียร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวทิตย์ติยา อุ่นเรือน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางปวีณา พรมแก้วงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาว่าที่ ร.ต. วรเชษฐ์ อภิชัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายสุธาร์ ไชยเป็ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)นางสาวฐิรชญา รัตนอุบล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชีนางสาวธัญญารัตน์ สุปินะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสุทธิกานต์ ปงจันตา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนายกษิดิศ โพธิ์ไทรย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
เจ้าหน้าที่นายพิทักษ์ แก้วสมุทร์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสถานศึกษา
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายสุรพงศ์ วัฒนกีบุตร
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายชุติชัย สมวงษา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวสุพรรษา เสมอเชื้อ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูนางสาวยศยา ศรีคำดี
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายวรุพงษ์ แก้วเมืองชัย
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์นางสาววราภรณ์ แผ่นฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมลูกเสือ (หน่วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางอภิญญา มีสุข
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีนางสาวพิชยา ดื่มพุดซา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
พนักงานราชการ (บริหารทั่วไป) งานบริหารงานทั่วไปนายทศพล ทิพย์วงค์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวกรรณิการ์ ทอนทะษร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายสุริยา สายใจดี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะว่าที่ ร.ต.ศุภกร ว่องธนาการ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ฝั้นปันวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสถานศึกษา
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
บุคลากร/อาจารย์ผู้สอน ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีนายปฎิภาณ หลุยจำวัล
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวสิริมาศ จันต๊ะพิงค์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายวชิณุพงศ์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายโชติพงศ์ เตสุปะ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์นายแสงสุริยา สมเกตุ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสถานศึกษา
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครูนายอาทิตย์ ลุมคำ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายทวีรักษ์ จันที
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายไพโรจน์ รัตต๊ะใส
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายพิเชษฐ์ แก้วมาลา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์นายชัชชัยนนท์ วงศ์จักร์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูนายสุนทร ศรีวิกะ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมลูกเสือ (หน่วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์นายเกรียงไกร อิ่นคำ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสถานศึกษา
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ประสานงานฯ ทล.บ.เทคโนโลยียานยนต์ ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีนายธีระพงษ์ เวชตระกูลไพศาล
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรพิเศษนางสาวจันทร์จิรา กันทา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรมนางสาวอัลิปรียา ปัญญาดี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายพิษณุ เนตรผาบ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้าน.ส.ฐิติพร ประกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวมณีรัตน์ หลักหมั้น
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปน.ส.สุรางคนางค์ อุปคำ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษานางสาวสุมิตรา แซ่เฒ่า
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสิริพร วงค์หาญ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวอริศรา ซาวบุญตัน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษารัชดา ษมาจิตราษฎร
เจ้าหน้าที่ งานการเงินน.ส.รัตนา นุนพนัสสัก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุน.ส.สุณิสา บิดาเรือน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุน.ส.ณัฏฐลินธร นันต๊ะเสน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวชุติมา ปัญญาผัด
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวชณิกา มโนชัย
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวณัฏฐณิชา สมบูรณ์ญา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนฝ่ายบริหารทรัพยากร บริหารทรัพยากร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปแผนกวิชาช่างยนต์ วิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิชาเมคคาทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม วิชาช่างสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม วิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปแผนกเทคนิคกายอุปกรณ์ เทคนิคกายอุปกรณ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานทะเบียน ทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานการเงิน การเงิน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานการบัญชี การบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานพัสดุ พัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานอาคารสถานที่ อาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานวัดผลและประเมินผล วัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานบุคลากร บุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานปกครอง ปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานความร่วมมือ ความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปฝ่ายวิชาการ วิชาการ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปงานวางแผน และงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางทองใบ คล้ายจินดา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ (บริหารทั่วไป) งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ (บริหารทั่วไป)น.ส.ปภัสนันท์ สุริยะ
พนักงานราชการ (บริหารทั่วไป) งานบริหารงานทั่วไป
ครูผู้ช่วยนายฐาปนันท์ ปัญญามี
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้ช่วยอดิเรก นวลศรี
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยวรภาส แซ่เอียบ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสังคมศึกษา
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยศศิมา เรืองสมบัติ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาธุรกิจการบินและการจัดการโลจิสติกส์ฯ
ครูผู้ช่วยเอกสิริ แก่นศักดิ์ศิริ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยปรวรรณ ทองหนูนุ้ย
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาธุรกิจการบินและการจัดการโลจิสติกส์ฯ
ครูผู้ช่วย
นักศึกษาฝึกสอนนางสาวณิชา แซงราชา
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นายชาญวิทย์ บุษดี
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นายกานต์มงคล บัวสา
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวจิรัชญา เดชะปัญ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายณัฐพล วิริยะ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายศุภกร สมบุรณ์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายธีรภัทร์ ชมภูนุช
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวพิชญสิริ ใจหน้อย
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวธัญพิชชา มาราช
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายอภิษฎา คำลือ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายวราเทพ นุชดา
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้านางสาวเยาวเรศ ซ้อนเขียว
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายจักรพงศ์ จูหมื่นไวย์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายภาคภูมิ ทองแดง
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวชุติมา สิทธิ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายกัมพล แสงจันทร์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายอัครวินท์ รัตนวรางค์กุล
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายจิรภัทร นิลโขง
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายอมรเทพ ก๋ามี
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายกษิดิศ มูลจิโน
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายปฏิพัทธ์ บุญวงษ์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานนางสาวณัฏฐ์ธนันกร พรมเชื้อ
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ชมรมผู้ปกครองและครู
พระสงฆ์ (พระอาจารย์)prasoparatanawan saman
พระสงฆ์ (พระอาจารย์) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Prasrisawan Saman
พระสงฆ์ (พระอาจารย์) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบprasiam saman
พระสงฆ์ (พระอาจารย์) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์praarnont saman (พระ)
พระสงฆ์ (พระอาจารย์) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พระวัชระ อติภทฺโท
พระสงฆ์ (พระอาจารย์) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์