ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
220

• หญิง
96

รวม
316


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
63

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
155

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
28

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
5

• มัธยมศึกษาตอนต้น
8

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
50


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
29

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
33

• แผนกวิชาพื้นฐานและพลานามัย
1

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
19

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
21

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
14

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
33

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
20

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
6

• แผนกวิชาวิทยาศาสตร์
5

• แผนกวิชาคณิตศาสตร์
3

• แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
9

• แผนกวิชาสังคมศึกษา
7

• แผนกวิชาภาษาไทย
5

• แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
9

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
10

• แผนกเทคนิคกายอุปกรณ์
9

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
32

• แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์
8

• งานบริหารงานทั่วไป
11

• งานเอกสารการพิมพ์
2

• งานทะเบียน
9

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานการเงิน
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
6

• งานหลักสูตรพิเศษ
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
19

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานครูที่ปรึกษา
10

• งานการบัญชี
3

• งานพัสดุ
22

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
10

• งานอาคารสถานที่
17

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
25

• งานวัดผลและประเมินผล
16

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
14

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานบุคลากร
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
23

• งานปกครอง
23

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
14

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
17

• งานความร่วมมือ
2

• งานกิจกรรมลูกเสือ (หน่วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)
8

• งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานอาคารสถานที่ (ยาม)
1

• งานกิจกรรม อ.ช.ท. (หน่วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)
1

• งานกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธ
1

• งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
3

• งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
1

• ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์
5

• ชมรมผู้ปกครองและครู
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่