ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
231

• หญิง
101

รวม
332


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
64

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
152

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
28

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
11

• มัธยมศึกษาตอนต้น
8

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
62


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
30

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
36

• แผนกวิชาพื้นฐานและพลานามัย
2

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
21

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
21

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
15

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
34

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
21

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
8

• แผนกวิชาวิทยาศาสตร์
5

• แผนกวิชาคณิตศาสตร์
3

• แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
10

• แผนกวิชาสังคมศึกษา
7

• แผนกวิชาภาษาไทย
5

• แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
9

• แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
12

• แผนกเทคนิคกายอุปกรณ์
10

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
36

• แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์
8

• งานบริหารงานทั่วไป
12

• งานเอกสารการพิมพ์
2

• งานทะเบียน
9

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานการเงิน
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
6

• งานหลักสูตรพิเศษ
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
18

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานครูที่ปรึกษา
10

• งานการบัญชี
3

• งานพัสดุ
21

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
10

• งานอาคารสถานที่
17

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
23

• งานวัดผลและประเมินผล
15

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
13

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานบุคลากร
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
19

• งานปกครอง
23

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
15

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
17

• งานความร่วมมือ
1

• งานกิจกรรมลูกเสือ (หน่วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)
7

• งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานอาคารสถานที่ (ยาม)
1

• งานกิจกรรม อ.ช.ท. (หน่วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)
1

• งานกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธ
1

• งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
3

• งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
2

• ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์
5

• งานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
1

• ชมรมผู้ปกครองและครู
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่